На главную

 • Приветствия
 • Спонсоры
 • Разработчики
 • Цитата дня:

  В поиске важен не результат, а сам процесс поиска.
  /Админ./  Европейские университетыУкраина

   

  Система вищої освіти України

  Система вищої освіти України

  Структура вищої освіти України розбудована відповідно до структури освіти розвинених країн світу, яка визначена ЮНЕСКО, ООН та іншими міжнародними організаціями.

  Вища освіта є складовою системи освіти України, що визначена Законом України "Про освіту". Вона забезпечує фундаментальну наукову, професійну та практичну підготовку за такими освітньо-кваліфікаційними рівнями: "Молодший спеціаліст", "Бакалавр", "Спеціаліст, магістр".

  Вища освіта здобувається у вищих навчальних закладах відповідних рівнів акредитації на основі: базової загальної середньої освіти, повної загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційних рівнів "Молодший спеціаліст" і "Бакалавр", а також "Спеціаліст, магістр" як післядипломна.

  Підготовка фахівців у вищих навчальних закладах може проводитися з відривом (очна), без відриву від виробництва (вечірня, заочна), шляхом поєднання цих форм, а з окремих спеціальностей - екстерном.

  Прийом громадян до вищих навчальних закладів проводиться на конкурсній основі відповідно до здібностей незалежно від форми власності навчального закладу та джерел оплати за навчання.

  Відповідно до статусу вищих навчальних закладів встановлено чотири рівні акредитації:
  · перший рівень - технікум, училище, інші прирівняні до них вищі навчальні заклади;
  · другий рівень - коледж, інші прирівняні до нього вищі навчальні заклади;
  · третій і четвертий рівні (залежно від наслідків акредитації) - інститут, консерваторія, академія, університет.

  Мережа вищих навчальніх закладів України за рівнями акредитації

  Вищі навчальні заклади здійснюють підготовку фахівців за такими освітньо-кваліфікаційними рівнями:
  · молодший спеціаліст - забезпечують технікуми, училища, інші вищі навчальні заклади першого рівня акредитації;
  · бакалавр - забезпечують коледжі, інші вищі навчальні заклади другого рівня акредитації;
  · спеціаліст, магістр - забезпечують вищі навчальні заклади третього і четвертого рівнів акредитації.
  Ступеневість вищої освіти полягає у здобутті різних освітньо-кваліфікаційних рівнів на відповідних етапах (ступенях) вищої освіти.
  Виходячи із структури вищої освіти, її перший ступінь передбачає здобуття вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст"; другий - "Бакалавр" (базова вища освіта); третій - "Спеціаліст", "магістр" (повна вища освіта).

  Структура ступеневості вищої освіти України

  Структура ступеневості вищої освіти України

  Вищі навчальні заклади певного рівня акредитації можуть здійснювати підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями, які забезпечують навчальні заклади нижчого рівня акредитації.
  В системі вищої освіти функціонують вищі навчальні заклади державної та інших форм власності.

  Структура мережі за типами навчальних закладів України

  До мережі входить 979 вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації (училища, технікуми, коледжі, інститути, академії, університети).
  Мережа вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації налічує 664 вищих навчальних заклади, у тому числі 593 державної форми власності та 71 інших форм власності, із загальною чисельністю 528 тисяч студентів.
  Мережа вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації налічує 315 закладів, у тому числі 223 державної форми власності. Серед них функціонує 106 університетів, 59 академій, 150 інститутів. Статус національного мають 48 університетів та академій. В університетах, академіях, інститутах навчається 1403 тис. студентів, серед них здобувають вищу професійну освіту 1086 тис. студентів віком від 17 до 24 років включно, що складає 90 відсотків до загальної чисельності студентів.
  Мережа вищих навчальних закладів забезпечує навчання 392 студентів на 10 тис. населення.

  Чисельність студентів

  Підготовка фахівців з вищою освітою здійснюється за 70 напрямами, які включають понад 500 спеціальностей.

  Вимоги до змісту, обсягу і рівня освітньої та фахової підготовки в Україні встановлюються Державними стандартами освіти. Державний стандарт освіти - це сукупність норм, які визначають вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівня.

  Державні стандарти освіти розробляються з кожного напряму підготовки (спеціальності) для різних освітньо-кваліфікаційних рівнів.

  Уперше, у 2000 році у відповідності до Указів Президента та Постанов Кабінету Міністрів України уведена система кредитування навчання обдарованої молоді. У наступні роки на ці заходи Державним бюджетом передбачено по 5 млн. гривень щорічно.

  Важливу соціальну роль у правовому забезпеченні можливостей отримання вищої освіти молоді мають Укази Президента України "Про державну підтримку підготовки фахівців для сільської місцевості" та ін., що є реальними кроками на шляху гуманізації освіти.

  Останнім часом в Україні збільшилась кількість дітей віком до 18 років, що навчаються у технікумах, училищах і коледжах і мають обмежені можливості розвитку та потребують особливої уваги суспільства щодо їх виховання й соціального захисту, державної підтримки в одержанні спеціальної освіти. Насамперед, це діти-інваліди, діти з фізичним вадами розвитку, хворі діти, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. Такі діти в Україні навчаються у технікумах-інтернатах для інвалідів, для них створено Відкритий Міжнародний університет розвитку людини, в якому застосовуються нові технології навчання, зокрема дистанційна, що дає можливість отримати повноцінну вищу освіту І-ІV рівнів акредитації за 27 спеціальностями усім бажаючим з урахуванням стану здоров'я й місця проживання. Представництва університету розташовані у всіх реґіонах України, створені багатопрофільні навчально-науково-реабілітаційні комплекси від дитячого садочка до магістратури. Крім того в технікумах і коледжах України створюються окремі групи з дітей з вадами для одержання ними кваліфікації молодшого спеціаліста.

  Важливе завдання перед освітою України поставлено тезою навчання впродовж усього життя людини. Ринок праці швидко змінюється, що диктує необхідність створення короткотермінових навчальних програм перепідготовки й підвищення кваліфікації кадрів. Цю важливу функцію має виконувати система післядипломної освіти.

  Сьогодні відбуваються позитивні зміни у формуванні комплексної системи післядипломної освіти, як складової частини національної освіти. Функціонує понад 500 державних та недержавних навчальних закладів та підрозділів, із яких близько 200 вищих навчальних закладів післядипломної освіти, підпорядковані безпосередньо Міністерству освіти й науки України. Поряд із цим 23 міністерств та відомств мають власну мережу закладів, серед яких найбільш вагомі - аграрна, промислова та транспортна галузі. Через систему післядипломної освіти щорічно проходить 300 тис. фахівців, у тому числі близько 30 тис. отримують вищу освіту різного освітньо-кваліфікаційного рівня з 58 спеціальностей.

  Структура прийому студентів за напрямами підготовки

  Структура прийому студентів за напрямами підготовки

  Управління освітою.
  Управління освітою здійснюється державними органами управління та органами громадського самоврядування.

  До державних органів управління вищою освітою належать:
  · Міністерство освіти і науки України;
  · Центральні органи виконавчої влади України, яким підпорядковані навчальні заклади освіти;
  · Вища атестаційна комісія України;
  · Державна акредитаційна комісія.

  Міністерство освіти і науки України є центральним органом державної виконавчої влади, який здійснює керівництво у сфері освіти.
  Міністерство освіти і науки України:
  · бере участь у визначенні державної політики у сфері освіти, науки, професійної  підготовки кадрів;
  · розробляє програми розвитку освіти, державні стандарти;
  · забезпечує зв'язок із закладами освіти, державними органами інших країн з питань, які входять до його компетенції;
  · проводить акредитацію вищих та професійно-технічних навчальних закладів, видає  їм ліцензії, сертифікати;
  · організовує атестацію педагогічних і науково-педагогічних працівників щодо присвоєння їм кваліфікаційних категорій, педагогічних та вчених звань.

  Вища атестаційна комісія України організовує і проводить атестацію наукових і  науково-педагогічних кадрів, керує роботою щодо присудження наукових ступенів,  присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника.
  За результатами акредитації вищих закладів освіти Міністерство освіти і науки  України разом з міністерствами і відомствами, яким підпорядковані заклади освіти: 
  · визначає відповідність освітніх послуг державним стандартам певного освітньо-кваліфікаційного рівня за напрямами, надає право видачі документа про освіту державного зразка;
  · встановлює рівень акредитації навчального закладу;
  · інформує громадськість про якість освітньої та наукової діяльності вищих навчальних закладів.

  Органами громадського самоврядування в освіті є:
  · Всеукраїнський з'їзд працівників освіти;
  · Загальні збори колективу навчального закладу;
  · Районна, міська, обласна конференції педагогічних працівників;
  · З'їзд працівників освіти Автономної Республіки Крим.
  Органи громадського самоврядування в освіті вносять пропозиції щодо формування державної політики у сфері освіти.

  http://www.education.gov.ua

  Rambler's Top100
  © 2003 Департамент подготовки персонала ВУАБ. Все права защищены.
  E-mail: eu@unisvit.com

  Техническая поддержка и продвижение - ARTVIZICOM, Ltd   www.artvizi.com